Τρίτη 24 Ιουλίου 2012

Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
-----


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
----

Μαρούσι, 24-07-2012
Αρ. Πρωτ. 85181/Δ2
 Βαθμός Προτερ.
                                
Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
email: t09pde1@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Ε.
                           Διακοπούλου Φ.
                           Φωτιάδης Κ.                      
Τηλέφωνο: 210 3443117/-3084
FAX: 210 3442867
ΠΡΟΣ:Πανελλήνια Ένωση Αδιορίστων
Εκπαιδευτικών
panenadekp@gmail.com

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε επιστολή

 

Σε απάντηση του από 17-7-2012 αιτήματός σας, που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας μέσω τηλεομοιοτυπίας (αρ. πρωτ. 81959/Δ2/17-07-2012), σας γνωρίζουμε ότι σχετικά με τη δυνατότητα αναβάθμισης του ωραρίου αναπληρωτή εκπαιδευτικού που έχει προσληφθεί με μειωμένο ωράριο, στην υπ’αριθμ. πρωτ. 80430/Δ1/13-7-2012 εγκύκλιο-πρόσκληση για ένταξη στους πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων σχολ. έτους 2012-13 δεν υφίσταται ουσιαστική διαφοροποίηση ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της αναβάθμισης αυτής σε σχέση με την 75266/Δ1/6-7-2011 εγκύκλιο.
Ειδικότερα, αναπληρωτής που έχει προσληφθεί με μειωμένο ωράριο, εφόσον έχει αναλάβει υπηρεσία και δεν έχει παραιτηθεί από την απασχόληση με μειωμένο, δύναται να προσληφθεί με πλήρες ωράριο στην ίδια περιοχή πρόσληψης της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης του ίδιου κλάδου, σε επόμενη φάση πρόσληψης αναπληρωτών. Απαραίτητη προϋπόθεση παραμένει :
Α) Η συγκεκριμένη περιοχή να έχει δηλωθεί ως πλήρους ωραρίου στην αίτηση-δήλωση αναπληρωτή και
Β) Να προηγείται ο υποψήφιος στη σειρά κατάταξης (εννοείται του πίνακα αναπληρωτών του οικείου κλάδου, επομένως και κατά τη ροή του προγράμματος προσλήψεων) έναντι των άλλων υποψηφίων που έχουν δηλώσει την ίδια περιοχή, γεγονός που προϋποθέτει ταυτόχρονα το να μην υπάρχει ενδιαφέρον (δηλαδή να μην έχει δηλωθεί η ίδια περιοχή πλήρους ωραρίου) από άλλο υποψήφιο που προηγείται στη σειρά κατάταξης του πίνακα αναπληρωτών του ίδιου κλάδου, σύμφωνα με τη διατύπωση της προηγούμενης εγκυκλίου.
Παράλληλα, εξετάζεται η διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού για πρόσληψη με πλήρες ωράριο για το σύνολο των δηλωθεισών περιοχών προτίμησης (πλήρους ωραρίου) σε περίπτωση που είναι υποψήφιος και σε άλλον ή άλλους κλάδους, καθώς και στους πίνακες Ειδικής Αγωγής ή στα Ειδικά καταστήματα Κράτησης Νέων (Ε.Κ.Κ.Ν.) και εφόσον δεν αιτηθεί ο ίδιος τον αποκλεισμό με απενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας (αναλυτικά στο ΚΕΦ. Γ΄. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ της υπ’αριθμ. πρωτ. 80430/Δ1/13-7-2012 εγκυκλίου).


                                                                                        Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
                                                                                                        ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


                                                                                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                          Ιουλία Ευσταθίου

Εσωτερική Διανομή
Δ/νση Προσ/κού Β/θμιας Εκπ/σης - Τμήμα Α΄
Δ/νση Προσ/κού Α/θμιας Εκπ/σης - Τμήμα Α΄
 
Copyright 2009 Π.Ε.Α.Ε.. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan